ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

ปัจจุบันงานก่อสร้างเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ เช่น การสร้างถนน ตึกระฟ้า ระบบรางเพื่อรองรับรถไฟฟ้า สะพานหรือทางยกระดับ สนามบินขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งการก่อสร้างมีกระบวนการการทำงานที่ซับซ้อนตามรูปแบบและขนาดของสิ่งก่อสร้างนั้นๆ งานในบางขั้นตอนมีความเสี่ยงภัยค่อนข้างสูง เช่น การขุดเจาะอุโมงค์ใต้ดิน การทำงานประกอบติดตั้งบนที่สูง เป็นต้น

จากสถิติกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคมในรอบ 5 ปี ระหว่างปี 2558 –ปี 2562 งานก่อสร้างมีอัตราการประสบอันตรายสูงสุด คือ มีการประสบอันตรายร้อยละ 10.52

งานก่อสร้างที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงานโดยขาดความใส่ใจและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน (Unsafe Acts) รวมทั้งนายจ้างและผู้บริหารขาดการบริหารจัดการให้การก่อสร้างและสถานที่ทำงานมีความปลอดภัย (Unsafe Conditions) งานก่อสร้างนั้นก็จะมีความเสี่ยงและอันตรายจากการทำงานค่อนข้างสูง แม้ปัจจุบันผู้ประกอบกิจการก่อสร้างจะตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย แต่ในงานก่อสร้างส่วนใหญ่ก็ยังมีลักษณะงานที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและอันตราย ทั้งนี้เนื่องมาจากสาเหตุที่สำคัญๆ โดยรวม คือ 

 • เทคโนโลยีในการก่อสร้างมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ดีพอในการปฏิบัติงานกับเทคโนโลยีเหล่านั้น
 • ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดูแลความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างที่ต้องใช้เทคโนโลยีและงานที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งการดูแลที่ไม่ทั่วถึง
 • ขาดกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน หรือมีก็ไม่เหมาะสม หรือไม่ครอบคลุมทุกลักษณะงาน
 • ขาดการประสานงานด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยที่ดีระหว่างผู้รับเหมาและผู้เกี่ยวข้อง
 • เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานไม่เหมาะสมกับลักษณะงาน ขาดการตรวจทดสอบและบำรุงรักษาโดยวิศวกร หรือมีสภาพชำรุด
 • โครงสร้างชั่วคราว เช่น นั่งร้าน แบบหล่อคอนกรีต ค้ำยัน ไม่มีผู้เชียวชาญ/วิศวกรออกแบบและควบคุมดูแลการติดตั้งรื้อถอน หรือไม่มีความมั่นคงแข็งแรง และมีสภาพชำรุด
 • ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในงานก่อสร้างขาดการควบคุมตรวจสอบอย่างถูกต้อง จริงจังโดยวิศวกร
 • บริเวณสถานที่ก่อสร้างขาดการจัดระเบียบเรื่องความปลอดภัย เช่น การกำหนดพื้นที่อันตราย การกำหนดเส้นทางการจราจรและความเร็วของยานพาหนะ การกำหนดบริเวณจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และความสะอาดเรียบร้อย เป็นต้น
 • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลไม่เหมาะสมกับลักษณะงาน

 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม รวมทั้งสั่งซื้อสินค้าจากทาง tsafethai.com สามารถติดต่อมาได้ที่ 02-175-5651 หรือ email มาที่ salesteam01.gsi@gmail.com 

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.tosh.or.th


 • PPE for construction Work.jpg
  การก่อสร้างมีกระบวนการการทำงานที่ซับซ้อนตามรูปแบบและขนาดของสิ่งก่อสร้างนั้นๆมีความเสี่ยงและอันตรายจากการทำงานค่อนข้างสูง จึงจำเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายและอุปกรณ์คุ้มครองคว...
Visitors: 58,939