Update กฎหมายใหม่ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

เพื่อให้การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายหรือประกาศต่างๆเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นเรื่องง่ายๆ

tsafethai.com จะนำมารวบรวมและแบ่งปันสาระสำคัญกับทุกคนที่นี่

 

 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทาง www.tsafethai.com สามารถติดต่อมาได้ที่ 02-175-5651 หรือ salesteam01.gsi@gmail.com 

 


  • Invited!.png
    เพื่อให้การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายหรือประกาศต่างๆเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นเรื่องง่ายๆtsafethai.com จึงนำมารวบรวมและแบ่งปันสาระสำคัญกับทุกคนได...

  • working chemicals 1.JPG
    กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ ...
Visitors: 54,490